Algemeen

Jaarvergadering Dinkellandse Gehandicapten Organisatie

DINKELLAND - De Dinkellandse Gehandicapten Organisatie (DiGO) hield op woensdagavond 27 maart haar jaarvergadering 2024. Tijdens deze vergadering presenteerde het DiGO-bestuur de jaarverslagen van de penningmeester en secretaris aan de aanwezige DiGO-leden. 

Op  de foto: v.l.n.r. Gerard Hofsté, voorzitter DiGO, de heer J. Lokken, mevrouw M. Schiphorst en de heer J. Nijhuis, allen 12,5 jaar lid.
Op de foto: v.l.n.r. Gerard Hofsté, voorzitter DiGO, de heer J. Lokken, mevrouw M. Schiphorst en de heer J. Nijhuis, allen 12,5 jaar lid.

Voorzitter Gerard Hofsté sprak in zijn openingswoord zijn waardering en dank uit voor het vele werk verricht door de vrijwilligers en keek tevens terug op een zeer succesvol verlopen jaar 2023 waarin weer veel activiteiten voor de leden werden georganiseerd. Hierbij refereerde hij met name aan het zeer geslaagde uitstapje voor alle leden in juni en de gezellige ledenmiddag in oktober, waarbij een bezoek werd gebracht aan de zusters Franciscanessen in Denekamp. Voor wat de belangenbehartiging betreft bedankte de voorzitter alle vrijwilligers die zich in 2023 weer hebben ingezet. Ondanks dat de inkomsten door allerlei prijsstijgingen van de laatste tijd enigszins onder druk staan, is de DiGO een bloeiende en financieel gezonde vereniging met heel veel activiteiten en belangenbehartiging. De contributie zal voor dit jaar niet worden verhoogd. Ook het jaar 2024 staan weer veel lotgenotencontacten op het programma.

Mevrouw Ten Zijthof en mevrouw Eertman verleenden namens de kascontrolecommissie, na de conclusie dat de financiële boekhouding in orde was, decharge aan de penningmeester. Hierna werd het jaarverslag van de secretaris doorgenomen en als zodanig goedgekeurd door de vergadering.

Activiteiten 2024

Het jaarplan 2024 werd voorgelegd aan de vergadering en als zodanig goedgekeurd. Het jaarlijkse uitstapje vindt plaats op zaterdag 1 juni. Dit jaar gaat de reis naar Ommen voor een boottocht over de Vecht met een lunch aan boord. Daarna zal een bezoek worden gebracht aan het streekmuseum aldaar en de dag zal worden besloten met een diner in Denekamp. DiGO leden kunnen zich opgeven tot uiterlijk 17 mei bij Marianne Stockmann, tel. 06-33832100. Ook in 2024 kan men weer deelnemen aan de DiGO-activiteiten. Meer hierover kan men vinden op www.digodinkelland.nl.

Vijftig jaar

Dit jaar bestaat de DiGO vijftig jaar. Eerst, van 1974 tot 1999, onder de naam ANIB, daarna tot 2016 onder de naam ANGO en vanaf 2016 als DiGO. In oktober van dit jaar zal er een feestelijke jubileumbijeenkomst worden georganiseerd voor alle leden. DiGO-leden krijgen tijdig bericht hierover.De activiteitencommissie verwacht voor zowel het reisje op 1 juni als de jubileumbijeenkomst in oktober veel deelname, zodat tijdige opgave zeer gewenst is.

Jubilarissen

Er waren dit jaar vijf jubilarissen, waarvan er twee verstek moesten laten gaan door omstandigheden/ziekte. De afwezigen zullen een dezer dagen door het bestuur aan huis worden bezocht. Als dank voor hun 12,5-jarig lidmaatschap werd door de voorzitter aan mevrouw M. Schiphorst en de heren J. Lokken en J. Nijhuis bloemen, een cadeaubon en de daarbijbehorende oorkonde uitgereikt. Overige jubilarissen die een dezer dagen thuis worden bezocht zijn: mevr. Teders-Busscher en de heer Schulte, die beiden 25 jaar lid zijn.

Bestuursmutatie

Mevrouw J. den Ouden werd door de vergadering benoemd tot bestuurslid met de portefeuille Sociaal Adviseur. Deze benoeming werden door de vergadering ondersteund met een applaus.